شرح بسته‌بندی‌های خرده‌فروشی  نیز از این قرار است:

  • نیم گرم
  • یک گرم
  • دو گرم
  • سه گرم
  • چهار گرم
  • نیم مثقال
  • پنج گرمی